דף מידע לצרכן

חברת אי.אר.אן. ישראל בע"מ ("החברה") מספקת שירותי סליקת תשלומים:
פעילות החברה מאפשרת לבתי עסק המנויים על שירותיה לקבל המחאות כאמצעי תשלום לגיטימי ובטוח, ובתוך זאת ניתנת האפשרות לצרכנים רבים להשתמש לנוחיותם בהמחאות באופן סדיר, ככלי אשראי המאפשר התנהלות פיננסית נוחה וחכמה.
 
הליך בדיקת ההמחאה:
בית העסק מעביר לחברה את פרטי ההמחאה שמוסר הצרכן (מושך ההמחאה) לבית העסק וכן את פרטי הצרכן ורפטי העסקה וזאת לשם בחינת מתן שירותי החברה לבית העסק בקשר להמחאה המשולמת במסגרת העסקה לשם בחינת פרטים הקשורים לעסקה שבגינה שולמה ההמחאה, הכוללים גם את פרטי ההמחאה ופרטים בדבר הצרכן מושך ההמחאה.
הבדיקה כוללת מגוון בדיקות סטטיסטיות, הקשורות, בין היתר למאפייני העסקה, ובדיקות אל מול מאגרי המידע של החברה ומקורות מידע רשמיים (בהם קבצי מושכי שקים ללא כיסוי, המתקבלים מבנק ישראל, וקבצי פושטי רגל וחברות בפירוק, המתקבלים מהאפוטרופוס הכללי).
לאחר הבדיקה מחליטה החברה אם היא מסכימה להתחייב בפני בית העסק לפירעון אותה עסקה אם לאו.
חשוב להדגיש, כי החברה אינה מפרטת בפני בית העסק את הסיבות שהובילו להחלטתה, אלא בית העסק מונחה להעביר לצרכן הודעה בכתב מטעם החברה (בדבר אי התחייבות לפירעון המחאתו), המזמינה את הצרכן ליצור קשר עם נציגי החברה על מנת לקבל פרטים אודות ההחלטה. צרכן המתקשר לחברה יכול, לאחר תהליך זיהוי, לקבל פרטים אודות החלטת החברה שלא לתת התחייבות לפירעון המחאתו, וכן להסדיר, במידת האפשר, התחייבות של החברה לפירעון המחאות הצרכן בהתייחס לעסקה הנדונה ועסקאות עתידיות.
בחברה קיימת מחלקה ייעודית המטפלת בפניות הצרכנים – מחלקת בקרת אשראי, אשר פרטיה מפורטים להלן.
 
הסכמת הצרכן לשמירת מידע:
בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, נדרשת הסכמת הצרכן, מושך השיק, לשמירת מידע הקשור אליו. לכן מקפידה החברה, באמצעות בתי העסק המנויים על שירותיה, להחתים את הצרכנים על אישור המסמיך את החברה לאסוף את המידע ולהשתמש בו לשם מתן שירותיה, בנוסח כלהלן (או בדומה לנוסח זה):                                                                     
"אני מאשר לחברת אי.אר.אן ישראל בע"מ, לשמור את פרטיי ופרטי הצ'ק במאגריה לרבות במקרה בו לא כובד הצ'ק, וכן לאסוף ולשמור פרטים הקשורים אלי שפורסמו / יפורסמו על ידי גורמים רשמיים ו/או ע"י גורמים המפרסמים מידע כדין, ולהשתמש במידע אודותיי לצרכיה לרבות לטובת מתן התחייבות לפירעון המחאות. מסירת המידע נעשית מרצוני החופשי ובהסכמתי המלאה.";
 
ראוי להבהיר, כי חתימה על נוסח זה מהווה הסכמה כלפי החברה לאסוף ולשמור במאגרי המידע של החברה את כל המידע הקשור לעסקאות שבוצעו ו/או לשיקים ששולמו לבתי עסק לרבות צ'קים חוזרים, וכן מידע אחר שקשור אליך, לרבות מידע שפורסם על ידי מקורות מידע רשמיים הנבדקים על ידי החברה (כגון בנק ישראל האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי) וזאת אף לאחר הסרת המידע ממקורות אלו, או שפורסם על ידי גורמים אחרים המפרסמים מידע כדין.
עוד יצוין, כי הסכמתך מאפשרת לחברה להשתמש במידע לצרכיה, בעיקר לשם קבלת החלטה בדבר מתן התחייבות לפירעון שיקים שמשולמים ללקוחותיה.
יובהר, כי מסירת המידע לחברה תלויה ברצונך ובהסכמתך בלבד, ואולם מאחר שהחברה מתבססת על המידע האמור לצורך בדיקת ההמחאות שהתקבלו ולצורך ההחלטה האם להתחייב לפירעון המחאות אלו, החברה לא תוכל להתחייב לפירעון המחאות של צרכן אשר אינו מסכים למסירת המידע.
החברה לא תמסור מידע אודותיך או מידע הקשור להחלטתה בעניין ההתחייבות לפרוע המחאה (מלבד ההחלטה עצמה) לבית העסק או לגורם אחר מלבדך.
 
לשאלות, מידע נוסף וברורים ניתן לפנות למחלקת בקרת אשראי בפקס 03-9534312 או בטלפון 03-9534234.
פרופיל החברה
שוק הצ'קים בישראל
כללים לעסקה בטוחה
הצטרפות לשירותי החברה